search
top

Rodzaje banków.

Bank inwestycyjny.

Bank inwestycyjny zajmuje się przede wszystkim gwarantowaniem emisji papierów wartościowych. Do jego zadań należy również obrót papierami inwestycyjnymi i samo inwestowanie. Wśród usług banków inwestycyjnych znajdziemy pośrednictwo pomiędzy emitentami papierów wartościowych a inwestorami, jak również zarządzanie aktywami i udzielanie gwarancji. Co ważne banki inwestycyjne nie zbierają depozytów. Mogą posiadać sieci oddziałów, ale nie prowadzą rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych, ani też lokat terminowych.

Jeżeli chodzi o klientów banków inwestycyjnych w dużej mierze są nimi większe przedsiębiorstwa, fundusze emerytalne i inwestycyjne jak również fundusze hedgingowe. To co charakteryzuje inwestycje do jakich dochodzi za pośrednictwem banków inwestycyjnych to wysokie ryzyko i równie wysoka stopa zwrotu. Do bardziej znanych banków inwestycyjnych można zaliczyć Salomon Brothers, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, Citibank, Deutsche Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley,  Lazard, JP Morgan, czy też UBS.

Bank uniwersalny.

Bank uniwersalny jest bankiem jaki świadczy swoje usługi w zgodzie z prawem czynności bankowych. Działalność banków uniwersalnych nie jest w żaden sposób profilowana. Oznacza to, że bank uniwersalny nie ma wyspecjalizowanych czynności bankowych jakie tylko i wyłącznie wykonuje. W Europie większa część banków to właśnie banki uniwersalne. Prowadzą one przede wszystkim usługi komercyjne, ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Do głównych usług jakimi zajmuje się bank uniwersalny można zaliczyć pośrednictwo finansowe, emisję nowych papierów wartościowych, handel instrumentami finansowymi jak również prowadzenie działalności maklerskich.

Bank emisyjny.

Bank emisyjny jest instytucją jaka ma wyłączne prawo do tego, aby emitować znaki pieniężne. Oznacza to, że tylko bank emisyjny może zajmować się drukowaniem pieniądza, jaki jest prawnym środkiem płatniczym w danym państwie. W Polsce funkcje banków emisyjnych pełni bank centralny. Taki bank ma za zadanie utrzymać wartość waluty jaką emituje. W Polsce funkcję banku emisyjnego pełni Narodowy Bank Polski. Tylko i wyłącznie NBP ma prawo do emitowania znaków pieniężnych w Polsce. Ma on na celu stabilizować wartość złotego. Jest to możliwe dzięki narzędziom polityki pieniężnej.

Bank centralny.

Bank centralny jest instytucją, jaka odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie systemu bankowego. Do jej zadań należy również prowadzenie bieżącej polityki pieniężnej państwa. Można wyróżnić dwa modele relacji państwa i banku centralnego. Pierwsza z takich relacji polega na tym, że bank centralny jest niezależny od państwa, co oznacza, że sam może dobrać narzędzia i ustalić swoje cele. Druga relacja polega na tym, że bank jest zależny od państwa i ma ono wpływ na obranie celów i narzędzi przez bank centralny. Bank centralny zajmuje się nie tylko emisją pieniądza gotówkowego. Pełni również funkcję banku banków, co oznacza, że zaopatruje w pieniądze banki komercyjne i ma za zadanie regulować rezerwy banków komercyjnych. To bank centralny ma za zadanie realizować transakcje z zagranicznymi bankami centralnymi. Bank centralny to nic innego jak bak państwa, który ma za zadanie prowadzić rachunki instytucji państwowych. Jest on również pożyczkodawcą tak zwanej ostatniej szansy, co oznacza że w sytuacji kryzysowej wspomaga pożyczkami instytucje finansowe i banki. Bank centralny formułuje cele polityki pieniężnej, zajmuje się zarządzaniem rezerwami dewizowymi, jak również nadzoruje działanie banków komercyjnych i reguluje podaż pieniądza.

Użyte znaczniki: , , ,

« Branża pożyczkowa – j… | Strona domowa | Lokaty na 3 miesiące.… »top